1. Pielgrzymka rozpocznie się 5 sierpnia b.r. Mszą św. o godz. 5.30 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie przy ul. Długiej 13/15, a zakończy 14 sierpnia o godz. 16.00 na Jasnej Górze.

2. Wszyscy pielgrzymi powinni stawić się w dniu 4 sierpnia w 26 WOG Zegrze (ten dzień jest również traktowany, jako wykonywanie zadań służbowych).
Termin stawiennictwa w 26 WOG Zegrze do godz. 17.00.
- godz. 18.00. – kolacja;
- godz. 20.00 – Msza św. w Kościele Garnizonowym w Zegrzu

3. Wyjazd autokarami z Zegrza do Katedry Polowej Wojska Polskiego w dniu 5 sierpnia br. w godz. 3.30 – 5.30.

4. Kategorycznie zabroniony jest udział w pielgrzymce samochodów prywatnych (Rozkaz Szefa IWsp SZ Nr 113 z dn. 29 kwietnia 2015 r., pkt. 14, ppkt. 18).

5. Chętni na pielgrzymkę zgłaszają się do:
a) księży kapelanów danej jednostki wojskowej, jednocześnie informując bezpośrednich   przełożonych, którzy delegują chętnych na pielgrzymkę w ramach wykonywania przedsięwzięć służbowych
b) koordynatora ds. pielgrzymki wyznaczonego przez dowódcę jednostki wojskowej (każdy dowódca jednostki wojskowej jest zobowiązany wyznaczyć takiego koordynatora zgodnie
z Rozkazem Szefa IWsp SZ Nr 113 z dn. 29 kwietnia 2015 r. pkt. 6, ppkt. 2).

6. Jedynie koordynator ds. pielgrzymki w danej jednostce jest upoważniony do grupowego przesłania kopii atestatu żywnościowego i listy uczestników (która powinna zawierać: st. woj., imię i nazwisko oraz miejscowość, w której żołnierz służy) do dnia 20 lipca br. do służby żywnościowej 26 WOG Zegrze nr faks 261 883 745, a oryginały atestatów dostarczy wyznaczona osoba w dniu stawiennictwa, tj. 4 sierpnia br. w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Nie będą przyjmowane kopie atestatów od innych osób niż wyznaczony koordynator ds. pielgrzymki.

7. Wszyscy żołnierze biorą udział w pielgrzymce w ramach wykonywania zadań służbowych i w związku z tym mają zapewnione bezpłatnie noclegi i wyżywienie. Pracownicy wojska, członkowie ich rodzin zgłaszają się do koordynatora ds. pielgrzymki wyznaczonego przez dowódcę jednostki i wpłacają pieniądze w kasie Oddziału Gospodarczego, na których zaopatrzeniu są ich jednostki (koszt wyżywienia 1 osoby za 1 dzień wynosi 24,29 zł, czyli 10 dni x 24,29 zł wynosi 242,90 zł). Następnie koordynatorzy ds. pielgrzymki prześlą do 26 WOG Zegrze na nr faksu 261 883 745 kopię atestatu żywnościowego wraz z listą zawierającą imię i nazwisko oraz miejsce pracy.

8. Liczba uczestników jest ograniczona do 500 osób. W związku z tym uczestnicy pielgrzymki będą przyjmowani wg kolejności zgłoszeń.

9. Koordynatorzy ds. pielgrzymki z danych jednostek, są zobowiązani do przekazania imiennej listy uczestników (st. woj., imię i nazwisko oraz miejscowość, w której żołnierz służy) jak również prac. wojska i członków ich rodzin do dnia 20 lipca do koordynatora ds. organizacji i zabezpieczenia duszpasterskiego pielgrzymki – ks. płk. Zenona Surmy sekretariat Dziekana Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, tel. 261 410 – 806, fax 261 410 – 808, e–mail:surmazenon@poczta.onet.pl i do wiadomości sekretariatu Dziekana Dowództwa Generalnego RSZ w terminie do 20 lipca 2015 r. (fax 261 825 662).